چیستی و کیستی ما

اینجا، متعلق به نقدها، بررسی‌ها، معرفی و گپ‌زدن‌‌های گروهی از نویسندگانی‌ست که دغدغۀ ادبیات داستانی ایران را دارند…